Aqu'Aries Advies - Adviesbureau voor grondwater en grondwatermodellering.

Advies

 

Advisering op het gebied van een duurzame waterhuishouding.

Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig worden meegenomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen of besluiten, heeft de overheid de watertoets ingevoerd.

Of het hierbij nu gaat om grondwatersaneringen, bemalingen van bouwkuipen of grondwateronttrekkingen voor landbouw, industrie of bodemenergie, wij geven inzicht in de te verwachten effecten op het grondwater-systeem en de omgeving.

 

Aqu'Aries Advies heeft ervaring in (geohydrologische) projecten op het gebied van:

 

  • integraal waterbeheer,
  • herinrichtings- en natuurontwikkelingsplannen,
  • anti-verdrogingsstudies,
  • infrastructurele en civiel technische werken,
  • bodemenergiesystemen (WKO),
  • bodem- en grondwatersaneringen,
  • delfstoffenwinning,
  • ontgrondingen,
  • onttrekkingen en bemalingen.

 

 

Begeleiding van (grondwater)modelleringsprojecten.

 

Aqu'Aries Advies heeft ruime ervaring in het modelleren van grondwaterstromingsproblemen en heeft kennis van uiteenlopende programma's, zoals: MicroFEM, FeFlow en Modflow (iMOD).

 

We kunnen ondersteuning bieden bij het opzetten en valideren van grondwaterstromingsmodellen en bij het uitvoeren van modelsimulaties, zowel van de grondwaterstroming zelf als van het stoftransport via het grondwater.

 

Tevens leveren verzorgen wij modelsimulaties ten behoeve van de evaluatie van de inrichting en exploitatie van bodemenergiesystemen. Daarbij ligt de focus op de thermische effectn van een bodemenergiesysteem (BES) op het grondwater.

 

 

De Watertoets

 

Aqu'Aries Advies biedt ondersteuning en adviseert bij vrijwel alle aspecten van de Watertoets.

 

Het doel van de Watertoets is dat de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig worden meegenomen bij alle relevante ruimtelijke plannen of besluiten.

Het gaat daarbij niet alleen om beperking van wateroverlast maar ook van watertekort en het beschermen van de waterkwaliteit.
 

Bij de Watertoets gaat het erom van meet af aan water mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is, in een zo vroeg mogelijk stadium, overleg nodig met de waterbeheerder.

 

Het gaat dus niet om een toets achteraf maar om vroegtijdigde en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan.

 

De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten zowel oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming vanuit meren, rivieren en de zee, wateroverlast door neerslag of grondwater, waterkwaliteit en verdroging.

 

 

Cursussen

 

Grondwatermodellering heeft een grote vlucht genomen.

Maar ...


voor elk model geldt dat het resultaat niet beter is dan de gegevens waarop het model wordt gebaseerd.

Om meer inzicht te krijgen in het hoe en wat van het modelleren verzorgt Aqu'Aries Advies korte cursussen "modelleren van grondwater ".

Ook worden trainingen verzorgd in het gebruik van verschillende modelleringsprogramma's, in het bijzonder het programma MicroFEM.
Deze trainingen kunnen desgewenst in huis worden verzorgd; voorwaarde is dan dat deze programma's in huis beschikbaar zijn.

 

Alle trainingen en cursussen kunnen individueel of in groepsverband worden gegeven. Voor een goed resultaat dienen de groepen niet groter te zijn dan zes à tien personen, terwijl de deelnemers dienen te beschikken over een eigen laptop met de benodigde programma's.