Adviesdiensten

Wateroverlast

Advisering op het gebied van de hydrologie en geohydrologie.


De zorg voor een duurzame waterhuishouding is een van de uitgangspunten bij de inrichting van de openbare ruimte.

Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig worden meegenomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen of besluiten, heeft de overheid de watertoets ingevoerd.

 

Daarnaast spelen bij de inrichting van de openbare ruimte ingrepen in het grondwatersysteem, hetzij van tijdelijke, hetzij van permanente aard, een belangrijke rol.

Of het hierbij nu gaat om grondwatersaneringen, bemalingen van bouwkuipen of om grondwateronttrekkingen voor landbouw, industrie of energie-opslag,wij geven inzicht in de te verwachten effecten op het grondwatersysteem en op de omgeving.

 

Aqu'Aries Advies heeft ervaring in projecten op het gebied van de bepaling van de geohydrologische effecten van: