Bemalingen en grondwateronttrekkingen

Bouwput HSL-zuid

Voor het realiseren van bouwwerken en bodem- en grondwatersaneringen is vaak ondersteuning van een bemaling nodig. 

Aqu'Aries Advies verzorgt het hiervoor benodigde onderzoek en onderbouwt het bemalingsadvies met geohydrologische modelberekeningen. Dit resulteert in een prognose van de verwachten onttrekkingshoeveelheden en grondwatertstands- en stijghoogteverlagingen in de omgeving.

 

Onttrekkingsvergunning

Voor het onttrekken van grondwater is veelal een vergunning nodig in het kader van de Waterwet. Met de in werking treding van de Waterwet is de Grondwaterwet komen te vervallen. Tevens is als bevoegd gezag inzake tijdelijke grondwateronttrekkingen (bijvoorbeeld ten behoeve van bemalingen en saneringen) de Provincie vervangen door het Waterschap. Voor permanente grondwateronttrekkingen (zoals drinkwaterwinningen en KWO-systemen) is de Provincie nog steeds het aanspreekpunt. De eisen die aan een onttrekkingsvergunning worden gesteld kunnen per Waterschap en per Provincie verschillen.

Aqu'Aries Advies kan u bij de aanvraag ondersteunen door het uitvoeren van een geohydrologische effectstudie ter onderbouwing van de aanvraag.