De Watertoets

Aqu'Aries Advies biedt ondersteuning bij de Watertoets.

NL leeft met waterHet doel van de Watertoets is dat de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig worden meegenomen bij alle relevante ruimtelijke plannen of besluiten. Het gaat daarbij niet alleen om beperking van wateroverlast maar ook om watertekort en waterkwaliteit.

In het kader van de Watertoets onderzoeken we de waterhuishoudkundige aspecten die relevant zijn voor de planontwikkeling en verwerken die in een Waterhuishoudkundig Plan. Eventueel benodigde bergings- of infiltratievoorzieningen worden op hoofdlijnen gedimensioneerd.

 


Met de Watertoets wordt er naar gestreefd om het reeds bestaande waterhuishoudkundig en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren.

Bij de Watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is, in een zo vroeg mogelijk stadium, overleg nodig met de waterbeheerder.

Het gaat dus niet om een toets achteraf maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk plan.

De Watertoets wordt toegepast op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten.

De waterhuishoudkundige aspecten omvatten zowel oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming vanuit meren, rivieren en de zee, wateroverlast door neerslag of grondwater, waterkwaliteit en verdroging.