Expertise

Op locatie

 

Aqu'Aries Advies heeft ervaring met projecten op het gebied van:
 
        integraal waterbeheer,
        natuurontwikkelingsplannen,
        herinrichtings- en anti-verdrogingsstudies,
        infrastructurele en civiel technische werken,
        bodem- en grondwatersaneringen,
        delfstoffenwinning en ontgrondingen,
        interpretatie van pomp- en putproeven,
        energie-opslgasystemen (KWO),
        onttrekkingen en bemalingen.
 
 
Voor de modellering van grondwater en stoftransport, wordt gebruik gemaakt van de softwarepakketten:
 
MicroFEM, ModFlow, Triwaco, MT3D en Metropol.
 
Voor de bepaling van de (thermische) effecten van Koude-Warmte Opslag wordt het programma FeFlow gebruikt.
 
Voor de interpretatie van pomp- en putproeven wordt gebruik gemaakt van de softwarepakketten MLU en AqteSolv.
 
Voor de bepaling van kwelstromen door dijken wordt gebruik gemaakt van het programma MSeep.
 

Vanzelfsprekend is Aqu'Aries ook op de hoogte van de Watertoets, de waterparagraaf van MER-studies en de procedures voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Waterwet.

 

Recente publicaties

Een kopie van artikelen waaraan Aqu'Aries Advies heeft meegewerkt is hieronder te downloaden: